Logo WeConstruct App

Privacyverklaring WeConstruct

Versie van 18 oktober 2023

1. Waarom deze Privacyverklaring?

1.1. Uw privacy is heel erg belangrijk voor ons. Deze privacyverklaring (hierna "Privacy Policy") is gemaakt om u te informeren over hoe we omgaan met uw persoonsgegevens, zijnde alle informatie betreffende een geïdentificeerde of identificeerbare persoon (hierna "Persoonsgegevens") en hoe u controle over deze gegevens kunt uitvoeren. Lees deze Privacy Policy dan ook aandachtig door, aangezien deze u (hierna: “u”, “uw”) rechten en plichten ten opzichte van Mazan - WeConstruct (hierna ook: “wij”, “ons”) bevat.

1.2. Deze Privacy Policy is gericht naar iedere persoon die op één of andere manier Persoonsgegevens met ons deelt, met inbegrip van klanten, sollicitanten, leveranciers, zakenpartners, bezoekers van onze Websites, gebruikers van onze App, of andere personen die contact met ons opnemen (bijvoorbeeld via email).

1.3. Onder de “Websites” valt hier te verstaan de websites weconstruct.app, weconstruct.be, weconstruct.eu, mazan.be, mazan.eu, mazan.com. Onder de “App” valt hier te verstaan de mobiele applicatie WeConstruct (zoals terug te vinden in de Apple App Store en Google Play Store), een IT-oplossing voor de bouwsector die aannemers, particulieren, projecten en materiaal automatisch gaat samen brengen in een handige app.

1.4. Wij verzamelen en verwerken uw persoonsgegevens in overeenstemming met de wettelijke bepalingen daarover namelijk de wet van 30 juli 2018 betreffende de bescherming van natuurlijke personen met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens en de Europese Algemene Verordening Persoonsgegevens van 27 april 2016 (AVG of GDPR).

1.5. Wij behouden ons het recht voor deze Privacyverklaring op elk moment te wijzigen. Belangrijke wijzigingen zullen altijd duidelijk aan u of op onze website worden gecommuniceerd.

2. Wie verwerkt uw persoonsgegevens?

2.1. De Verantwoordelijke voor de verwerking van uw Persoonsgegevens is Mazan, een besloten vennootschap naar Belgisch recht, handelend onder de benaming WeConstruct, met maatschappelijke zetel te Strandjutterslaan 14 Bus 0203 te 8670 OOSTDUINKERKE ingeschreven bij de Kruispuntbank voor Ondernemingen onder ondernemingsnummer BE 0768.260.091.

2.2. WeConstruct kan tevens beroep doen op of verdere instructies geven aan derde verwerkers. Een Verwerken kan op vraag of instructie van of in naam van WeConstruct uw persoonsgegevens verder verwerken waarbij WeConstruct er voor zal instaan dat deze Verwerker zich tevens verbindt tot dezelfde adequate beschermings- en vertrouwelijkheidsverplichtingen omtrent de verwerking van uw persoonsgegevens zoals opgenomen in deze Privacyverklaring.

2.3. Op heden werkt WeConstruct samen met volgende verwerkers:

 • Amazon Web Services SARL (AWS) met maatschappelijke zetel te Avenue John F. Kennedy 38, 1855 Luxembourg, Luxembourg voor de opslag van de persoonsgegevens (server in datacenter Frankfurt, Duitsland)

 • Codifly BV met maatschappelijke zetel te Schaapschuur 1 bus 5, 1790 Affligem, België voor de support en ontwikkeling op de WeConstruct app en website.

3. Welke persoonsgegevens verzamelen wij en op basis van welke rechtsgrond?

ActiviteitPersoonsgegevensRechtsgrondContext
Gebruiken van de AppIdentificatiegegevens en beveiligingsgegevens
- Volledige naam
- E-mailadres
- Telefoonnummer
- Bedrijfsgegevens
- Login & wachtwoord
- Apparaatgegevens
- Locatie
- Foto's
Noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomstWe verwerken gegevens wanneer je de App gebruikt. Via de App kan je een account aanmaken. Hierbij vragen wij bepaalde identificatiegegevens en beveiligingsgegevens. Bij verder gebruik van de App, zoals bij het toevoegen van materialen of het toevoegen van opdrachten is het mogelijk dat wij verdere gegevens verzamelen zoals foto’s van uw woning.
Bezoeken van de Website- IP-adres
- Cookies
- Gebruiksgegevens
- Surfgedrag
Toestemming tenzij het louter zou gaan om functioneel technische cookiesWij kunnen gebruiksgegevens en andere gegevens over uw interacties met betrekking tot de Websites verzamelen. Deze gegevens worden verzameld door middel van cookies en logboeken op onze webserver.
Commercieel sluiten overeenkomstNaam
E-mail adres
Telefoonnummer
Facturatiegegevens
Noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst

Gerechtvaardigd belang
We verzamelen gegevens van klanten, leveranciers en/of zakenpartners om de gevraagde diensten te kunnen leveren of om een overeenkomst uit te voeren.
Precontractuele fase Naam
E-mail adres
Telefoonnummer
Legitiem belang In het kader van een potentiële commerciele samenwerking kunnen wij bepaalde gegevens verzamelen om verder met u in contact te treden om u onze diensten en oplossingen te kunnen aanbieden
Social media Naam en contactgegevens Toestemming of Legitiem belang Wanneer u in ons interesse vertoont of met ons in contact komt kunnen wij uw gegevens verzamelen om verder met u in contact te treden.
Inschrijven op nieuwsbrief Naam en emailadres Noodzakelijk voor de uitvoering van de overeenkomst We verzamelen gegevens wanneer u zich inschrijft voor onze nieuwsbrief.

4. Welke doeleinden willen wij verwezenlijken?

4.1. Wij verzamelen de persoonsgegevens voornamelijk in de context zoals in het schema van punt 3 aangegeven. Hiermee willen wij u een veilige, comfortabele en persoonlijke ervaring te kunnen bieden, telkens wanneer u onze Website bezoekt of gebruikt maakt van onze app en diensten.

4.2. Daarnaast verwerken wij bovenvermelde persoonsgegevens eveneens voor de volgende doeleinden:

 • Het beheer, de uitbating en verbetering van onze App
 • Het zo goed mogelijk uitvoeren van onze diensten en de functionaliteiten van onze App
 • U zo goed mogelijk te informeren omtrent onze diensten en de functionaliteiten van de App

 • Het updaten, corrigeren van bugs en oplossen van problemen die u ondervindt bij het gebruik van onze App.

 • Het correct uitvoeren van de contractuele verbintenissen die u met ons aangaat.

 

4.3. Mits wij over uw voorafgaandelijke toestemming beschikken (“opt-in”), kunnen wij uw perssoonsgegevens ook aanwenden voor directe marketingdoeleinden of doorgeven aan onze partners voor directe marketingdoeleinden. We zullen u hierover steeds voorafgaandelijk op transparante wijze informeren en om uw uitdrukkelijke instemming verzoeken. Indien u geen direct marketing meer van ons of onze partner wil ontvangen, kunt u uw toestemming steeds intrekken door te klikken op de voorziene opzeglink of via het versturen van een email aan info@weconstruct.app.

5. Wie ontvangt de persoonsgegevens?

5.1. Met uitzondering van de in artikel 2.3 vernoemde verwerkers, onze medewerkers of de eventuele partners waarvoor u toestemming hebt gegeven om uw persoonsgegevens over te maken, zullen wij u persoonsgegevens enkel intern aanwenden en doorgeven aan de eventuele aannemers of derden waarvan u via de app hebt aangegeven mee te willen in contact te komen. De specificiteit van de app die u onder meer in staat moet stellen om in contact te komen met diverse aanbieders binnen de bouwsector, impliceert aldus dat u persoonsgegevens zullen worden gedeeld met derden die belang hebben om met u verder in contact te kunnen komen voor een offerte of opdracht.

5.2. Daarnaast gebruiken wij derde partijen om onze diensten uit te voeren en te optimaliseren. Voorbeelden van dergelijke leveranciers en dienstverleners zijn derde partijen die ons helpen in de uitvoering, het beheer en de beheersing van onze activiteiten, waaronder rapportering, ondersteuning, marketing, computerbeveiliging of het aanbieden van diensten en producten. Het kan voorkomen dat een derde partij aangesteld wordt om Persoonsgegevens te verzamelen, verwerken en/of analyseren. Deze partijen mogen de gegevens enkel voor de hier vermelde doeleinden gebruiken en dit volgens onze instructies. Ander gebruik is niet inbegrepen en is verboden. Wij zullen uw Persoonsgegevens niet verkopen, noch verhuren, verdelen of anderszins commercieel ter beschikking stellen aan derden, behoudens de gevallen voorzien in deze Privacy Policy, of wanneer u uw uitdrukkelijke en voorafgaande toestemming hiervoor heeft gegeven.

5.3. Wij hebben alle wettelijke en technische voorzorgen genomen om niet-toegestane toegang en gebruik te verhinderen. Wij garanderen een gelijkaardig niveau van bescherming door contractuele verplichtingen tegenstelbaar te maken aan deze aangestelden, die gelijkaardig zijn aan deze privacy policy.

5.4. In het geval van gehele of gedeeltelijke reorganisatie of overdracht van onze activiteiten waarbij wij onze activiteiten reorganiseren, transfereren, overdragen of in het geval wij in faling zou worden verklaard, kunnen uw Persoonsgegevens aan nieuwe entiteiten of derden worden overgedragen. Wij zullen u op voorhand inlichten over het feit dat wij uw Persoonsgegevens aan een derde overmaken.

5.5. In zeldzame gevallen kan het voorkomen dat wij uw Persoonsgegevens als gevolg van een gerechtelijk bevel of om te voldoen aan andere dwingende wet- of regelgeving moet onthullen. Wij zullen in redelijkheid pogen u op voorhand hierover te informeren, tenzij een en ander aan wettelijke beperkingen onderhevig is.

6. Hoe lang worden persoonsgegevens bewaard?

WeConstruct bewaart uw persoonsgegevens:

 1. zolang dit nodig of relevant is voor de vooropgestelde doeleinden (bijvoorbeeld zolang u actief gebruik maakt van onze app, of via onze app of website deelneemt en gebruik maakt van onze diensten en u zelf uw account niet stopzet);

 2. voor de duurtijd waartoe wij wettelijk zouden verplicht kunnen worden gesteld (bijvoorbeeld persoonsgegevens die noodzakelijk zijn om onze boekhoudkundige verplichtingen te kunnen vervullen zullen minstens 5 jaar door ons worden bijgehouden);

 3. tot zolang er zich een gerechtellijke geschil of onderzoeken kunnen voordoen (bijvoorbeeld inzake de wettelijke verjaringstermijnen voor gerechtelijke vorderingen)

7. Welke rechten heeft u?

7.1. Recht van toegang en inzage
U heeft het recht om op elk moment kennis te nemen van uw Persoonsgegevens en het gebruik dat wij van uw Persoonsgegevens maken.

7.2. Recht van verbetering, verwijdering en beperking
U bent vrij om bepaalde Persoonsgegevens al dan niet mee te delen met ons.
U heeft steeds het recht om ons te verzoeken uw Persoonsgegevens aan te passen.
U kunt eveneens verzoeken dat de verwerking van uw Persoonsgegevens wordt beperkt, indien u denkt dat uw gegevens onnauwkeurig zijn en u ons hieromtrent vervolgens in kennis stelt.
Bijkomend heeft u het recht om ons te verzoeken uw gegevens te verwijderen voor zover wij niet in de mogelijkheid verkeren deze anoniem te maken.

Wel kan het zijn dat indien u weigert bepaalde Persoonsgegevens mee te delen, of indien u ons vraagt ze te verwijderen, wij onze Diensten niet meer op een optimale wijze kunnen aanbieden.

7.3. Recht van verzet
U beschikt eveneens over een recht van verzet tegen de verwerking van uw Persoonsgegevens wanneer u ernstige en rechtmatige redenen heeft om dit te doen.
U heeft eveneens het recht van verzet tegen het gebruik van uw Persoonsgegevens voor directe marketingdoeleinden. In dit geval zal geen specifieke motivering worden verzocht.

7.4. Recht van vrije gegevensoverdracht
U beschikt over het recht om uw Persoonsgegevens die door ons verwerkt worden in gestructureerde, gangbare en machine leesbare vorm te verkrijgen en/of deze aan andere verantwoordelijken over te dragen.

7.5. Recht van intrekking van de toestemming
U beschikt over het recht om uw voorafgaande toestemming voor het verwerken van uw Persoonsgegevens in te trekken.

7.6. Geautomatiseerde beslissingen en profilering
U heeft het recht ons te verzoeken niet het voorwerp uit te maken van een beslissing gestoeld enkel op een geautomatiseerde verwerking, met inbegrip van profilering, die wettelijke gevolgen teweegbrengen die betrekking op u hebben of een aanzienlijke invloed op u hebben.

7.7. Uitoefening van uw rechten
U kunt uw rechten uitoefenen door contact met ons op te nemen met een kopie van uw identiteitskaart als bijlage, via e-mail naar info@weconstruct.app of via de post naar Strandjutterslaan 14 bus 0203, 8670 OOSTDUINKERKE.

7.8. Recht om klacht in te dienen
U beschikt over het recht om een klacht in te dienen bij de Belgische Gegevensbeschermingsautoriteit, via e-mail (contact@apd-gba.be), telefoon (+32 (0)2 274 48 00), fax (+32 (0)2 274 48 35) of via post (Gegevensbeschermingsautoriteit, Drukpersstraat 35, 1000 Brussel).
Dit laat een voorziening voor een burgerlijke rechtbank onverlet. Indien u schade zou lijden als gevolg van de verwerking van uw Persoonsgegevens, kunt u een vordering tot schadevergoeding instellen.

8. Hoe beschermen wij uw persoonsgegevens

8.1. Je gegevens zijn adequaat beveiligd conform de geldende privacywet- en regelgeving. Wij hebben dan ook veiligheidsmaatregelen ontwikkeld die - naar redelijkheid - aangepast zijn op zowel technisch, administratief en organisatorisch vlak, om de vernietiging, het verlies, de vervalsing, de wijziging, de niet-toegestane toegang of de kennisgeving per vergissing aan derden van jouw Persoonsgegevens te vermijden alsook elke niet toegestane verwerking van deze gegevens; dit rekening houdend met de stand van de techniek. Op verzoek kan je binnen een redelijke termijn een actuele beschrijving van de geïmplementeerde beschermingsmaatregelen ontvangen.

8.2. Onverminderd de voormelde inspanningen dien je je er van bewust te zijn dat er steeds een risico is verbonden aan het verzenden van persoonsgegevens over het internet. Wij kunnen dan ook de veiligheid en bescherming van je Persoonsgegevens nooit volledig garanderen.

8.3. In het geval dat wij kennis nemen van een inbreuk en het jouw Persoonsgegevens zou betreffen, zullen wij je informeren omtrent de inbreuk, met inbegrip van een beschrijving van de potentiële impact en een aanbeveling om de mogelijke negatieve gevolgen van de inbreuk te beperken.

8.4. In geen geval kunnen wij aansprakelijk worden geacht voor enige directe of indirecte schade die voortvloeit uit een foutief of onrechtmatig gebruik door een derde van de Persoonsgegevens.

9. Welke cookies gebruiken we?

9.1.Wat zijn cookies?
Een “cookie” is een klein bestand uitgezonden door een webserver, dat nadien geplaatst wordt op de harde schijf van uw computer. De gegevens in een cookie op je computer komen vervolgens mee met elke volgende aanvraag naar dezelfde domeinnaam, totdat de cookie vervalt of wordt verwijderd. Een server kan je enkel een cookie aanleveren wanneer je een aanvraag doet naar die server. De cookie wordt enkel bewaard in je browser/client indien deze geconfigureerd is om cookies te bewaren. Meer informatie over cookies is ook te vinden via de volgende link: http://www.allaboutcookies.org/. Meer informatie over online adverteren op basis van gedrag en online privacy is te vinden via de volgende link: http://www.youronlinechoices.eu/.

9.2. Waarom gebruiken wij cookies?
De Websites gebruiken cookies en gelijkaardige technologieën om jouw gebruiksvoorkeuren te onderscheiden van die van andere gebruikers van de Websites. Dit helpt ons om je een betere gebruikerservaring te bieden wanneer je onze Websites bezoekt en laat ons ook toe onze Websites te optimaliseren. Cookies helpen ons bijvoorbeeld om jouw bezoek aan de Websites te optimaliseren, om technische keuzes te herinneren (bijvoorbeeld een taalkeuze, een nieuwsbrief, et cetera) of om je meer relevante diensten en aanbiedingen te tonen. Ten gevolge van de Europese e-Privacyrichtlijn worden alle websites die gericht zijn op bepaalde delen van de Europese Unie verplicht om jouw toestemming te vragen voor het gebruik of opslaan van niet-essentiële cookies en gelijkaardige technologieën op jouw computers of mobiele apparaten. Deze Cookie Policy geeft je duidelijke en volledige informatie over de cookies die wij gebruiken, met inbegrip van hun doel. De cookies die wij gebruiken zijn veilig. De informatie die we verzamelen met behulp van cookies helpt ons om eventuele fouten te identificeren of om je specifieke diensten te laten zien waarvan wij denken dat ze voor jou van belang kunnen zijn.

9.3. Soorten cookies
Er bestaan zeer veel verschillende cookies die te onderscheiden zijn naar functionaliteit, herkomst of bewaartermijn. Hieronder geven wij eerst een algemene beschrijving van de soorten cookies. Vervolgens wordt een gedetailleerd overzicht gegeven van de verschillende cookies die worden gebruikt op de Website.

SoortFunctie
Essentiële/ Strikt noodzakelijke cookiesDeze cookies zijn nodig om de website te laten functioneren en kunnen niet worden uitgeschakeld in onze systemen. Ze worden meestal alleen ingesteld als reactie op acties die door u zijn gesteld, zoals het instellen van uw privacyvoorkeuren, inloggen of het invullen van formulieren. Ze zijn noodzakelijk voor een goede communicatie en ze vergemakkelijken het navigeren (bijvoorbeeld naar een vorige pagina terugkeren, etc.).
Functionele cookiesDeze cookies verhogen de gebruiksvriendelijkheid van de website door uw keuzes te herinneren (bv. taalvoorkeur) en bieden verbeterde functionaliteit en personalisatie aan de bezoeker. Zo zorgen deze cookies ervoor dat bepaalde instellingen op uw verzoek gepersonaliseerd worden. Als u deze cookies niet accepteert, kan dit van invloed zijn op de prestaties en functionaliteit van de website en kan het toegang tot inhoud op de website beperken. Deze cookies kunnen worden ingesteld door ons of door externe providers wiens diensten we hebben toegevoegd aan onze pagina's.
Prestatie/ Analytische cookiesDeze cookies verzamelen gegevens over het gebruik van een website zoals het aantal bezoekers, de tijd die bezoekers doorbrengen op een webpagina en eventuele foutmeldingen. Ze helpen om de prestaties van de website te verbeteren. Deze cookies identificeren u niet als individu.
Advertentie cookiesDeze cookies worden gebruikt om inhoud te leveren die relevanter is voor u. Ze kunnen worden gebruikt om gerichte advertenties te leveren of om het aantal keren dat u een advertentie ziet te beperken. Ze helpen ons ook de effectiviteit van advertentiecampagnes op onze website te meten. We kunnen deze cookies gebruiken om websites te onthouden die u hebt bezocht en we kunnen deze informatie delen met andere partijen, waaronder adverteerders. Deze cookies kunnen ook door onze advertentiepartners via ons onze website worden ingesteld. Ze kunnen door die bedrijven worden gebruikt om een profiel van uw interesses samen te stellen en u relevante advertenties op andere sites te laten zien.
Third party cookiesFirst party cookies zijn cookies die worden verzonden vanaf onze servers of domeinen, van waaruit de gevraagde service wordt aangeboden. Third party cookies zijn cookies die naar uw browser worden verzonden vanaf een server of domein dat niet door ons wordt beheerd, maar door een samenwerkende organisatie. Alleen deze derde partijen hebben toegang tot die cookies en de informatie die door de cookie wordt verzameld. Indien u meer wil weten over deze cookies verwijzen wij u door naar het beleid dat deze partijen op hun respectievelijke websites aanbieden. Houd er rekening mee dat wij geen invloed hebben op de inhoud van dit beleid of op de inhoud van deze cookies van derden.

9.4. Uw toestemming
Bij uw eerste bezoek aan onze Website zal u gevraagd worden de verschillende soorten cookies te aanvaarden of te weigeren. Met deze toestemming gaat u akkoord met de verschillende soorten cookies die wij gebruiken. Je kan je cookie-instellingen voor onze Website op elk moment wijzigen via de link onderaan onze Website en zo je toestemming intrekken.
U kunt deze cookies weigeren of blokkeren door de configuratieparameters van uw navigatiesysteem te wijzigen. Het uitschakelen van cookies kan betekenen dat u van bepaalde functionaliteiten van de website geen gebruik kunt maken. Meer informatie over hoe u uw browser instelt, vindt u via de volgende links:

 • Google Chrome: https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=nl
 • Safari: https://support.apple.com/kb/PH19214?locale=nl_BE&viewlocale=nl_BE
 • Internet Explorer: https://support.microsoft.com/nl-be/help/17442/windows-internet-explorer-delete-managecookies
 • Mozilla Firefox: https://support.mozilla.org/nl-BE/kb/enhanced-tracking-protection-firefox-desktop
Momenteel bieden sommige browsers een "do not track"- of "DNT"-optie die een signaal naar de bezochte websites stuurt om de traceervoorkeur van een bezoeker aan te geven. Wij reageren op dit moment niet op deze signalen, omdat er geen gemeenschappelijke industriestandaard voor DNT is aangenomen door industriegroepen, technologiebedrijven of regelgevers. De third parties die cookies plaatsen op onze website, kunnen al dan niet iets doen naar aanleiding van dit signaal.
Hou er rekening mee dat het veranderen van de instellingen ervoor kan zorgen dat een website niet meer werkt zoals verwacht.

10. Toepasselijk recht en bevoegde rechtbank

10.1. Deze Privacy Policy wordt beheerst, uitgelegd en uitgevoerd in overeenstemming met het Belgisch recht dat exclusief van toepassing is.

10.2. De rechtbanken van de stad waar wij onze maatschappelijke zetel hebben zijn exclusief bevoegd om van elk geschil kennis te nemen dat zou voortvloeien uit de interpretatie of uitvoering van deze Privacy Policy

Ga direct aan de slag!

Particulieren

Als particulier kan je de app gratis gebruiken om opdrachten toe te voegen.

Download de app